டிசைன் கோலம் - 16

நேர்ப்புள்ளி - 11 புள்ளி 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

டாக் போட்ட ஏர் பலூன்!!
ஸ்டைலா ஒரு பாம்!! ;))
எதுவாக இருந்தாலும் அழகு என்பதை மறுக்க முடியாது. நிறத் தெரிவு... பளிச்.

‍- இமா க்றிஸ்