5 புள்ளி கோலம் - 5

ஐந்து புள்ளி ஐந்து வரிசை

Comments

5 புள்ளிக் கோலம்... நிஜமாவே அதுல குட்டி குட்டியா 5 புள்ளிக் கோலம் தெரியுது. :-)

‍- இமா க்றிஸ்