பூக்கோலம் - 29

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி. 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

பூக்கோலம் ரொம்ப அழகாகவும் & ஈசியாகவும் இருக்கு

சிம்பிளி சூப்பர்.கலர் ரொம்ப‌ அழகா இருக்கு.

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *

அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்