டிசைன் கோலம் - 35

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி 9 வரிசை