சிக்கு கோலம் - 14

நேர்ப்புள்ளி - 8 புள்ளி 2 வரிசை 2 - ல் நிறுத்தவும்.