பூக்கோலம் - 42

நேர்ப்புள்ளி - 14 புள்ளி, 6 வரிசை, 6 - ல் நிறுத்தவும்.