பானை கோலம்

15 புள்ளி 3 வரிசை, நேர்ப்புள்ளி, இரண்டிரண்டாய் குறைத்து 3 ல் நிறுத்தவும்.