சிக்கு கோலம் - 21

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி. 1 - ல் நிறுத்தவும்.