சிக்கு கோலம் - 23

நேர்ப்புள்ளி - 9 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.