ரங்கோலி - 10

Comments

கோலம் நிறத் தெரிவு, இரண்டுமே அருமை.

‍- இமா க்றிஸ்