கத்தரிக்காய் கோலம் - 2

இடுக்குப் புள்ளி - 7 புள்ளி, 4 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

என்னென்ன விதமா எல்லாம் கோலம் போடுறீங்க! அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்