டிசைன் கோலம் - 52

நேர்ப்புள்ளி - 12 புள்ளி, 12 வரிசை