சிக்கு கோலம் - 39

நேர்ப்புள்ளி - 10 புள்ளி, 10 வரிசை