டிசைன் கோலம் - 56

நேர்ப்புள்ளி - 13 புள்ளி, 13 வரிசை

Comments

டிசைன் அழகாக இருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்