சிவலிங்க கோலம்

நேர்ப்புள்ளி - 12 புள்ளி, 4 வரிசை, 4 - ல் நிறுத்தவும்.