சிக்கு கோலம் - 45

நேர்ப்புள்ளி - 12 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - நிறுத்தவும்.