குடை கோலம்

நேர்ப்புள்ளி - 15 புள்ளி, 1 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

கோலம் அழகா இருக்கு. ஆனா குடைக்கும் அம்புக்கும் என்ன தொடர்புன்னுதான் புரியல! ;)

‍- இமா க்றிஸ்