டிசைன் கோலம் - 63

இடுக்குப்புள்ளி - 11 புள்ளி, 6 - ல் நிறுத்தவும்.