வண்ணத்துப்பூச்சி கோலம் - 6

நேர்ப்புள்ளி - 11 புள்ளி, 3 வரிசை, 3 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

அழகு. பளிச்சென்று இருக்கின்றன.

‍- இமா க்றிஸ்