லோன் பெறுவதை பற்றி

வணக்கம்,

Bank - ல் லோன் எப்படி பெருவது (Personal Loan, Housing Loan, Education Loan & Etc ) என்று தெரிந்தவர்கள் விளக்கமாக‌ கூறுங்கள்.

//(Personal Loan, Housing Loan, Education Loan & Etc )// :-) இப்படி நீளமாக லிஸ்ட் கொடுத்து விளக்கமாகப் பதில் கொடுக்கும்படி கேட்பதை விட, உங்களுக்கு எது தேவை என்று ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் குறிப்பிட்டால் தெரிந்தவர்கள் உதவுவார்கள்.

‍- இமா க்றிஸ்

Degree certificate vaiju loan tharanganu solaranga truea mam please tell.....

மேலும் சில பதிவுகள்