சிக்கு கோலம் - 57

நேர்ப்புள்ளி - 14 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

ஒரு கலர் கோலம், ஒரு சிக்குக் கோலம் என்று மாற்றி மாற்றிப் போடுறீங்க போல இருக்கு. :-) எல்லாமே அழகு.

‍- இமா க்றிஸ்