சிக்கு கோலம் - 66

நேர்ப்புள்ளி - 16 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.