டிசைன் கோலம் - 71

இடுக்குப்புள்ளி - 17 புள்ளி, 9 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

சிம்பிள் மற்றும் ஈஸி கோலம்....கலர் கொடுத்த‌ விதம் அருமை...வாழ்த்துக்கள் டீம்...

Expectation lead to Disappointment

அழகு.. அழகு... அழ...கு.

‍- இமா க்றிஸ்