டிசைன் கோலம் - 73

இடுக்குப்புள்ளி - 19 புள்ளி, 10 - ல் நிறுத்தவும்.