பூக்கோலம் - 79

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி, 6 வரிசை

Comments

வித்தியாசமாக, ஆனால் அழகாக இருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்