தாமரைப் பூக்கோலம் - 10

இடுக்குப்புள்ளி - 17 புள்ளி, 9 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

கோலம் ரொம்ப அழகா இருக்கு சுபத்ரா மேடம். நிஜ தாமரைப் போலவே இருக்கு

பெரிது பெரிதாக அழகாக இருக்கின்றன.

‍- இமா க்றிஸ்