பூக்கோலம் - 82

நேர்ப்புள்ளி - 20 புள்ளி, 2 வரிசை, 2 - ல் நிறுத்தவும்.

Comments

குட்டிக் குட்டியா நிறையப் பூக்கள். சூப்பரா இருக்கு கோலம்.

‍- இமா க்றிஸ்