டிசைன் கோலம் - 76

நேர்ப்புள்ளி - 7 புள்ளி, 7 வரிசை

Comments

பளிச்சென்று இருக்கிறது.

‍- இமா க்றிஸ்