பூக்கோலம் - 86

நேர்ப்புள்ளி - 10 புள்ளி, 10 வரிசை

Comments

அழகா இருக்கு.

‍- இமா க்றிஸ்

செம்பருத்தி வெகு அழகு சுபத்ரா. கலரிங் இன்னும் அழகு.

வாழ்வில்,
துன்பம் என்றும் நிரந்தரமில்லை,
இன்பம் ஒன்றும் தூரமில்லை…
--------------------------------
அன்புடன்,
* உங்கள் ‍சுபி *