தாமரைப் பூக்கோலம் - 12

நேர்ப்புள்ளி - 11 புள்ளி, 5 வரிசை ; 5 புள்ளி, 3 வரிசை

Comments

தாமரைகள் வெகு அழகாகப் பூத்திருக்கின்றன.

‍- இமா க்றிஸ்