சிக்கு கோலம் - 110

நேர்ப்புள்ளி - 5 புள்ளி, 5 வரிசை

Comments

இவற்றை மட்டும் தனியாகச் சேமித்து வைத்திருக்கிறேன். கோலம் போட‌ விரைவில் வழி கிடைக்கும் என்று தெரிகிறது. :‍) போட்ட‌ பின்னால் அறுசுவையினர் பார்வைக்கு வரும்.

‍- இமா க்றிஸ்