சிக்கு கோலம் - 116

நேர்ப்புள்ளி - 6 புள்ளி, 6 வரிசை

Comments

ஒரு சின்ன‌ இடைவெளிக்குப் பிறகு, ஒரு அழகான‌ சிக்குக் கோலம். :)

‍- இமா க்றிஸ்