கண் வலி

எனக்கு கண்னில் ஆப்பேரசன் செய்து 4 வருடம் ஆகிறது ஆனல் இப்போழுது கண் சிவந்து எதோ குத்தரமாதிரி இருக்கு வலியும் வேதனையும் இருக்கு கொஞ்சம் என்ன செய்வது என்று சொல்லுங்கள் தோழி. (வலது கண்)

மேலும் சில பதிவுகள்