ஆலோசனை கூறு௩்கள்

நான் டாக்டரிடம் சென்றேன் , நீர்கட்டி இருக்கும் போதே மாத்திரை மூலம் குழந்தைக்கு முயற்ச்சிக்கலாம் என்று கூறுகிறார்கள் இது சாத்தியமா என்று கூறு௩்கள், அதன் பிறகு +ve ஆகலனா, IUI பண்ணலாம் என்று கூறினார்கள்.ஒரு ஆலோசனை கூறு௩்கள, IUI க்கு எவ்வளவு செலவு ஆகும் என்று தெரிந்தால் கூறு௩்கள்.

madam

Please once you visit' SREE KARPAGARACHAMBIKAI TEMPLE'

8098022891

கண்டிப்பாக செல்கிறேன், Metformin 1000mg tablet எவ்வளவு நாள் சாப்பிட்டால் நீர்கட்டி குணமாகும்

madam

Tablete vendam but '' WE SHOULD GO TO sree karpagarachambika temple.

மேலும் சில பதிவுகள்