வாழ்க்கையும் வளமும்!

வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொள்!

அதை விட வளமேது ஒத்துக்கொள்!

சிரிப்பதை செய்திடு பலர் மனம் மகிழ!

இல்லையேல்?

சிரிப்பது செய்திடும் பலர் சிரிக்க!

மேலும் சில பதிவுகள்