மாநாடு

அந்தரத்தில்..
தொங்கினாலும்
அழகாய்
ஒரு மாநாடு..

தொங்கட்டான்!

மேலும் சில பதிவுகள்