Keerai

Hello,

கீரை வகைகள் எதை வாங்கி சமைக்கலாம் என்று சொல்லவும். நான் US நிரய கீரை வகைகள் பார்கிறேன். எந்த கீரை சுவையாக இறுக்கும் என்ரு சொல்லவும். நான் இப்பொழுது ச்பினச் கீரை மட்டும்மே சமைக்கீரேன்

why don't you try palak and methi leaves this is good for health especially for eyes and hairs

I AM USING DICED TOMATTO.ANYONE TELL ME WHETHER IT IS CORRECT OR NOT.IT ALSO VERY LESS PRICE COMPARE TO NATURAL TOMATTO IN US.

Its an excellent site to all house wives

I'm not sure what U mean by diced tomatoes...I guess it's something like the tinned tomatoes... Anyways, fresh ingredients are always better than processed/tinned ones...ie, healthwise...

anbudan

hi nithyagopi,
i am in uk, i am using chopped tomatoes for a long time and no harm in it. chopped tomatoes will give red colour to your food. you can use diced or chopped or peeled. take care, thank u.

Vidyavasudevan.

anbudan

எனக்கு e-mail மூலம் வந்த தகவல்

Toxins in the Kitchen
Eating for longevity begins in the kitchen. You may be eating only organic, antioxidant-rich foods, but if you cooked your food on the toxic surface of your stovetop in a carcinogenic no-stick pan, you just might be doing more harm than good. Find out how to make over your kitchen for health and long life!

Cut the Grease Without the Toxins
When you are facing a stovetop with a buildup of baked-on grease, don't turn to commercial oven and stovetop cleaners - that is like cleaning with poison.

Instead, try baking soda. Just sprinkle baking soda on your stovetop, let it sit for five minutes and then scour the surface with either steel wool or scrubber. For the stubborn spots that refuse to be removed, try spraying this mixture on: mix dishwashing liquid, borax, and warm water together; let it sit for 20 minutes, and then scour it.

Microwave: Nothing to Rave About
People in the U. S. think microwaves are an ingenious time-saving device and wonder how anyone ever lived without one. Think again!

Microwaves use super-fast particles to literally radiate the contents of water inside food and bring it to boil. Not only has microwave use been linked to causing infertility in men, but it also denatures many of the essential proteins in the food making them virtually indigestible.

If you must, use the low setting just to heat the foods. Or better yet, get a small toaster oven or steam oven and warm your foods. Take your time and warm up your food in a safe and healthy way.

Poisonous Pots and Pans
Are your pots and pans poisoning you? If you are using copper or aluminum cookware, they might be. These metals interact with heat and food, and leach into your diet; gradually these will accumulate in your body, sometimes reaching the point of toxicity.

Toxic levels of aluminum have been linked to memory loss, headaches, indigestion, and brain disorders, including Alzheimer's disease. High levels of copper can debilitate the immune system and enable cancer cells to proliferate.

After scouring with abrasives, even stainless steel can release small amounts of toxic metals like chromium and nickel. Nonstick pans - although convenient in the kitchen - contain Teflon, a plastic that in recent years has been linked to immune disorders and possible cancer conditions.

My suggestion is to use cookware with porcelain enamel coating or made of glass, cast iron, or lead-free, terra-cotta clay.

Bad News About Canned Goods
In today's industrialized world, it is more important than ever to search out fresh food, as much for the health benefits of locally grown produce as for the health dangers presented by the alternative.

Canned foods, though easier to use than cooking from scratch, are a threat to your health. The substance bisphenol A, used to line food cans, is classified as an endocrine disruptor, a compound that can act like a hormone when it enters the human system.

Scientists have discovered that exposure to these chemicals can contribute to prostate cancer, breast cancer, cystic ovaries, and endometriosis.

நன்றி...

நன்றி...

Dear Vani,

I want to buy non-stick vessels in the US or India. I am very much concerned about aluminium and other toxic materials. Kindly suggest me what kind of vessesl I can buy in detail. If possible provide the links of the vessels you suggest. I have been postponing buying any non-stick vessels for a long time just because I do not know what to buy.Kindly help me.

இங்கு வெளிநாட்டில் பல வகையான கீரை கிடைக்கிறது, அதில் நீங்கள் சில்வர் பீட் கீரை வாங்கி சமைக்கலாம். அது மிகவும் சத்தானது அது சுவையில் நம் ஊர் அகத்தி கீரை மாதிரி இருக்கும். கேல் கீரையும் நன்றாக இருக்கும், இது சுவையில் முருங்கை கீரை மாதிரி இருக்கும்.

ஜெயசுதா
"விடா முயற்சிக்கு சொந்தமானது வெற்றி"

மேலும் சில பதிவுகள்