எனது மகனின் உடல் நலம்

எனது மகனின் உடல் நலம்
டியர் சகோதரி
எனது மகனின் வயது 2 1/2. நாங்கள் மிடில் க்லாஸ்தான்,
மேலும் எனது மகன் 3 மாதம் மட்டுமே தாய் பால் அருந்தினான்,
அவனுக்கு ப்ரைமரி காம்ப்லக்ஸ் உள்ளது. எனவே அவனின் சலி குறய வழி சொல்லுங்கள்.

primary complex itz a childhood tuberculosis infection which iz common in india.
it wud have infected ur baby frm another tb patient when he was young.the germs usually passes when the adult pateint coughs..so the first thing u have to b careful iz his vaccination schedules.....
plz plz have all his BCG vaccinations properly at right time.so the infection will b arrested.
second if u suspect any Tb patinet in ur family or nearby plz avoid ur child frm having contact with them so as to avvoid further infection
feed him highly nutritious food to keep hiz immunity level high
i have seeen two of the kids in my family with primary complex but thank god they are now fit n helathy kids of age 10 n 12 without any problem..so dunt worry..njoy ur motherhood

the abov i said iz to juz avoid further infection n to keep kid healthy..but i think i didnot give u the right answer for ur question...here itz

mix 1/2 tsp of honey with 1/4 tsp of turmeric powder n feed ur son twice daily if he catches cough&cold..thiz work out well 4 my baby..but dunt force him if he doesnot like the taste

mix 1/4 tsp of salt with 1 cup of warm water ...everynight b4 he sleeps...wash his inner areas of his nose(nostrils)n make him to gargle with the remaining water n then make him sleep.....thiz iz wat i do when i get cold buz of dust allergy..to some extent i escaped from allergy by doing like thizz...thiz iz adviced by my doctor...so try thiz with ur son...luuvv to ur lil one ...njoy ur lufe wid ur son.

மேலும் சில பதிவுகள்