கலந்த மிளகாய் தூள்

'கலந்த மிளகாய் தூள்' இல்லாத பட்சத்தில் சாம்பார் தூள் பயன்படுத்தலாம் என்று தளத்தில் பார்தேன்.காயம் சேர்த்து திறிக்கும் சாம்பார் தூளை கோழி செய்ய பயன்படுத்தலாமா?

மேலும் சில பதிவுகள்