எம்மாதிரி உணவு combinationனை தவிர்க்க வேண்டும்

குழந்தைகளுக்கு எம்மாதிரி உணவு combinationனை தவிர்க்க வேண்டும்.
உதரணமாக
இரவில் கீரையை தவிர்க்க வேண்டும்.
பால்/தயிர் மாமிசம்
முட்டை மீன்

மேலும் சில பதிவுகள்