அரிசி வடகம்

அரிசி வடகம் easyயக செய்யும் முரை சொல்லவும் . நான் uk scotlandல் இருக்கெரென் .
any method to dry inside the house.i wount get much sun heat outside.

http://www.arusuvai.com/tamil/node/2325
http://www.arusuvai.com/tamil/node/1031

இதில் நீங்க கேட்ட வடகம் இருக்கு தேவையானதை எடுத்து பண்ணுங்க

அன்புடன்,
மர்ழியாநூஹு

அன்புடன்,
மர்ழியா நூஹு

மேலும் சில பதிவுகள்