இதற்கு என்ன தான் வழி

எல்லொரும் என்னை மன்னிகனும் நான் இது தான் முதல் தடவை அறுசுவையில் எழுதுவது
என் பெயரை முதல் கேள்வியில் எழுத மறந்து விட்டேன்
என் பெயர் வனு

மேலும் சில பதிவுகள்